Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1156/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Tiếp tục nâng cao về nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra nội bộ trường học trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tự kiểm tra về lĩnh vực công tác chuyên môn và hành chính của các cơ sở giáo dục mầm on, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh tự kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.
  2. Tiếp tục tự kiểm tra các hoạt động đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; thiết lập và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách của cá nhân, tổ chức và của đơn vị; đề ra các biện pháp ngăn ngừa vi phạm quy chế chuyên môn trong soạn giảng, kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng học sinh; ngăn ngừa vi phạm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính; khắc phục những sai sót trong quản lý và dạy học.

Các nhiệm vụ cụ thể xem trong tệp đính kèm./.