Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.   Giờ học Tiếng Việt của học sinh [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm  học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 30/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số1140 /SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm  học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày [...]
Hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo Ngày 07/02/2017 Sở GDĐT đã ban hành Công văn số126/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong [...]
Khai mạc Hội thi bốn môn truyền thống và bơi lội năm học 2016-2017

Khai mạc Hội thi bốn môn truyền thống và bơi lội năm học 2016-2017

Lượt xem:

Sáng 13/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi 4 môn truyền thống và bơi lội năm học 2016 – 2017. Theo Ban tổ chức, Hội thi có 547 vận động viên là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 40 đoàn đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT [...]
UBND tỉnh ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

UBND tỉnh ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

Lượt xem:

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Quyết định này quy định rõ các thôn, làng trong địa bàn toàn tỉnh xác định học sinh không thể đi đến trường [...]
UBND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Đề án: – Mục tiêu chung:  Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn [...]
Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Nội dung chi [...]
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 19/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số1141/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc. Trong năm học 2016-2017, lĩnh vực Giáo dục dân tộc cần triển khai các nhiệm vụ sau: –  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 [...]
Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Lượt xem:

Ngày 25/3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 314/SGD&ĐT về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/2/2015 của ủv ban dân tộc; theo đó yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thục hiện việc thống kê, báo cáo các số liệu có liên [...]
Báo cáo việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Báo cáo việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2330/BGDĐT, ngày 24/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thảnh phố, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các [...]
Rà soát địa bản thường trú của học sinh đủ điều kiện xét học sinh bán trú, đủ điều kiện hưởng chính hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Rà soát địa bản thường trú của học sinh đủ điều kiện xét học sinh bán trú, đủ điều kiện hưởng chính hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Lượt xem:

Căn cứ Chương trình dự kiến xây dựng quyểt định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 02/4/2016 của ủy ban nhân nhân dân tỉnh Kon Tum; Để có cơ sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh, bổ sung địa bàn thường trú của học sinh được xét [...]
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1889/BGDĐT-GDDT ngày 27/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đổi với giáo dục dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, cụ thể như sau: 1. Căn cứ Công văn sổ [...]
Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016- 2025”. Để đảm bảo tính khả thi, sát thực và tuân thủ quy [...]
Phối hợp xét chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015 -2016

Phối hợp xét chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015 -2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 21/CV-VAD-PN/2016, ngày 14/3/2016 của Văn phòng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính Khu vực phía Nam về Kế hoạch trao học bổng năm học 2015-2016 của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường THPT, PTDTNT thực hiện tốt một số nội dung [...]
Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT- UBDT ngày 15/2/2015 của ủy ban dân tộc

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT- UBDT ngày 15/2/2015 của ủy ban dân tộc

Lượt xem:

Căn cử Công văn số 450AJBND-VX, ngày 08/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của ủy ban dân tộc và Công văn số 87/BDT-TTĐB ngày 18/3/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Turn về việc thực hiện Chế độ thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-ƯBDT, ngày [...]
Góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 314/UBND-VX ngày 19/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tham mưu Đe án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”; Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Đe án “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối [...]
Nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016

Nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016

Lượt xem:

Cãn cứ Ọuyểt định số 36/2013/ỌĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưởng Chinh phù về chính sảch hỗ Irợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực cỏ điều kiện kinh te – xã hội đặc biệt khó khăn; Căn cử Quvết định số 154/ỌĐ-UBND imàv 16/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh (Kon Tum về việc phê duyệt số lượng học sinh các trường trên địa bàn [...]
Kế hoạch nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016 (Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Kế hoạch nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016 (Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Lượt xem:

Cãn cử Ọuyểt định số 36/2013/ỌĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưởng Chinh phù về chính sảch hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực cỏ điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khãn; Căn cử Quvết định số 154/ỌĐ-UBND imàv 16/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh (Kon Tum về việc phê duyệt số lượng học sinh các trường trên địa bàn [...]
Cung cấp số liệu và xác định các chỉ tiêu theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ

Cung cấp số liệu và xác định các chỉ tiêu theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 54/BDT-CSDT, ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ; Để có cơ sở dữ liệu báo cáo ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn cung cấp số liệu thực [...]
Tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tinh Kon Tum”

Tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tinh Kon Tum”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 97/SVHTTDL-VP ngày 03 tháng 02 nám 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tổ chức hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum”; Sở Giáo dục và Đào tạo điều động học sinh tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di [...]
Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Lượt xem:

Đầu năm học 2015- 2016, các đon vị căn cứ Quyểt định sổ 33/2014/QĐ- UBND ngày 26/6/2014, Quyết định số 31/2014/QĐ-ƯBND, ngày 09/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban dân tộc về vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013- 2015 để xét duyệt, phê duyệt và được ủv [...]
Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Lượt xem:

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi (Phụ lục ỉ, kèm theo). Điều 2. Công nhận bố sung [...]
Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” (gọi tắt là Thông [...]
Trang 1 / 3123 »