Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 04/10/2017, Sở GDĐT Kon Tum ra Thông báo số 138/TB-SGDĐT Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể: Đường dây nóng: + Cố định: 02606.557879 + Di động: 0977399918 Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn Chi tiết trong tệp đính [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 01/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1156/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau: Tiếp tục nâng cao về nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra nội bộ trường học trong tiến trình đổi mới căn bản, [...]
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 06/02, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác dạy và học tại một số trường trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà.  Tại thành phố Kon Tum: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với phòng GD-ĐT thành phố Kiểm tra thực tế tại một [...]
Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Lượt xem:

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2819/UBND-HTKT về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: – Quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công nhân [...]
Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT, ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

I. Nội dung: 1. Sở GD&DT tiếp Lục chi dạo các CIT quan, dơn vị trong naãnh đầy mạnh cõnsì tác tuyên truyền Luậi Phòníi, chổntỉ tham nhùng (PCTN); các vãn bàn chỉ đạo cũa UBND Tinh và Ban Nội chinh rinh ũy; triền khai Quy chế công khai ban hành kèm theo Thône tu số 09/2009/’lT-BGl)r)Tt ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục. [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhùng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũna; Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị khi đê xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 739/UBND-KTTH ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Quyết định số 365/QDĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục vả Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 với các nội dung sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU – Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, [...]
Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT trẽn địa bàn Thành phổ Kon Tum, năm học 2015-2016 cho cá nhân tổ chức DTHT ngoài nhà trường (có tên trong danh [...]