Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 659/SGD&ÐT-TCCB
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá cán bộ công chức theo Công văn số 1767/SNV-CCVC ngày 22/11/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; đánh giá viên chức theo Công văn số 1680/SNV-CCVC ngày 26/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung cụ thể trong file kèm theo.

Sở GD&ĐT