Đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là Nghị định 56/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Hướng dẫn số 2028/HD-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 816/NGCBQLCSGD-VP ngày 28/8/2015 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số chú ý trong công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục năm học 2015-2016;

Từ năm học 2015- 2016 trở đi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trong ngành GDĐT thực hiện các vấn đề sau:

 1. Những quy định chung:
 2. Thời điểm đánh giá, phân loại CB, CC,VC:
 3. Đối với cơ quan Sở: Hoàn thành trước tháng 12 hàng năm;
 4. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (trường, trung tâm): Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, gửi hồ sơ về Sở GDĐT (qua phòng TCCB) trước ngày 10 tháng 6 hàng năm.

Lưu ý: Đối với CB, CC,VC khi chuyển công tác, biệt phái đến đơn vị mới, nếu có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì đơn vị mới phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ để đánh giá và phân loại CB, CC, VC.

 1. Nguyên tắc đánh giá, phân loại CB, CC, VC:
 2. Phải đảm bảo đúng thẩm quyền, cụ thể:

– Giám đốc Sở trực tiếp đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại đối với: các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng; công chức các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

– Hiệu trưởng, Giám đốc các trường, trung tâm trực tiếp đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại đối với: Phó HT, Phó GĐ và viên chức trong đơn vị.

– Việc đánh giá và phân loại đối với công chức phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Giám đốc các trường, trung tâm thuộc huyện thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND cấp huyện.

 1. Phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân, đơn vị:

– Từng đơn vị trên cơ sở thực tế, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cần đạt cho từng CB, CC,VC theo chức trách, nhiệm vụ được giao để đánh giá mức độ kết quả đạt được.

– Việc đánh giá, phân loại CB, CC,VC lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB, CC,VC lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

 1. 3. Quản lý, sử dụng kết quả đánh giá, phân loại CB, CC,VC:
 2. Hồ sơ đánh giá và phân loại CB, CC,VC: thực hiện theo các biểu mẫu quy định, được lưu trữ vào hồ sơ cá nhân hàng năm.
 3. Kết quả đánh giá và phân loại CB, CC,VC: phải được thông báo bằng văn bản đến CB, CC,VC sau 05 ngày kể từ khi có kết luận của người có thẩm quyền.
 4. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 5. Nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí đánh giá và phân loại CB, CC,VC:
 6. Đối với công chức:
 7. Nội dung đánh giá:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ công chức; căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm của công chức, mức độ kết quả công việc đạt được.

 1. Trình tự, thủ tục đánh giá:

Thực hiện theo Điều 17 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP:

– Đối với công chức lãnh đạo, quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm): thực hiện theo Khoản 1, Điều 17 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

– Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

 1. Tiêu chí đánh giá, phân loại:

Thực hiện theo các Điều 18,19, 20, 21 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Việc đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, so sánh với kết quả của năm học trước và chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm học.

 1. Đối với viên chức:
 2. Nội dung đánh giá:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 41 Luật Viên chức.

 1. Trình tự, thủ tục đánh giá:

Thực hiện theo Điều 24 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP:

– Đối với viên chức quản lý (Phó Hiệu trưởng các trường, Phó Giám đốc các trung tâm): thực hiện theo Khoản 1, Điều 24 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

– Đối với viên chức giáo viên, viên chức nhân viên: thực hiện theo Khoản 2, Điều 24 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

 1. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức:

Thực hiện theo các Điều 25, 26, 27, 28 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Để việc đánh giá và phân loại bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; trong các tiêu chí đánh giá thì tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức là quan trọng.

– Đối với viên chức quản lý: Căn cứ vào kết quả nhiệm vụ quản lý được giao, so sánh với kết quả của năm trước và chỉ tiêu được giao trong năm nay.

– Đối với viên chức giáo viên: Căn cứ vào kết quả nhiệm vụ giảng dạy bộ môn, công tác kiêm nhiệm được giao, so sánh với kết quả của năm trước và chỉ tiêu được giao trong năm nay (thông qua kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh; kết quả các hoạt động kiêm nhiệm; kết quả kiểm tra nội bộ;…).

– Đối với viên chức nhân viên: Căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao trong năm học.

III. Tổ chức thực hiện:

 1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để xây dựng chi tiết các tiêu chí đánh giá và phân loại CB, CC,VC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc đánh giá và phân loại CB, CC,VC (định lượng hóa các tiêu chí đánh giá) theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP.
 2. Hồ sơ, thời gian nộp:
 3. Đối với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: Hoàn thành hồ sơ trước ngày 20/12;
 4. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Nộp các phiếu đánh giá và phân loại công chức (mẫu số 2b), viên chức (mẫu số 3); biên bản cuộc họp; bản tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại CB, CC về phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 15/6 hàng năm và lưu hồ sơ tại đơn vị.
 5. Đối với các Phòng GDĐT gửi bản tổng hợp kết quả đánh giá và phân loại CB, CC,VC về phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 30/6 hàng năm để tổng hợp trong toàn ngành.

Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị khi tiến hành đánh giá, phân loại CB, CC, VC theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ), thì tiến hành đối chiếu so sánh kết quả với việc đánh giá, xếp loại CBQL, GV  theo Chuẩn của Bộ GDĐT (đánh giá năng lực) hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT để được hướng dẫn./.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.