Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 2324/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết sổ 76/2014/QH13 của Quốc hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tích hợp các chính đuợc quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ- TTg ngày 21/12/2010, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013, Qúyểt định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 (gọi tat là “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”).
“Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được xây dựng theo hướng nhất quán về đối tượng, đơn giản về hồ sơ, thủ tục và bổ sung một số chính sách đặc thù cho trường phổ thông dân tộc bán trú, trong đó có chính sách hợp đồng nhân viên cấp dưỡng (Dự thảo Quyết định gửi kèm).
Căn cứ Công văn sổ 6068/BGDĐT ngày 28/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức góp ý “Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ” nêu trên như sau:
1.Tố chức cho các cơ sở giáo dục, tố chức, cá nhân của đơn vị nghiên cứu, góp ý “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
2.Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân thuộc quyên quản lý gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm