Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1284/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục  năm học 2017 – 2018, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018:

  1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.
  2. Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng chứng chỉ đảm bảo thực tiễn, khả thi, đúng quy định, phù hợp với điều kiện của tỉnh.
  3. Tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho bộ phận khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.
  4. Tham gia các Chương trình quốc gia và Chương trình đánh giá quốc tế theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: PISA chu kỳ 2018, chương trình đánh giá học sinh tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM), chương trình phân tích giáo dục các nước ASEAN (LEAP) và tham gia mạng lưới Hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục các nước ASEAN (NEQMAP) do UNESCO tổ chức.
  5. Đảm bảo công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ của các phòng GDĐT trên địa bàn.

Các nội dung cụ thể trong tệp đính kèm./.