Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015.

 Xem cụ thể văn bản kèm theo