Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT- Năm học 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/10/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Kế hoạch 52/KH-SGDĐT về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT- Năm học 2016-2017, trong đó quy định Mục đích và Yêu cầu của Hội thi:

     1. Mục đích Hội thi

– Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp THCS và THPT, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên (gọi chung là giáo viên trung học), tạo điều kiện để giáo thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

– Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà;

– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

– Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT và Chương trình giáo dục thường xuyên (đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên).

– Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.