Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 261/KH-BGDÐT
Ngày ban hành:
File đính kèm: file đính kèm

Thực hiện “chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tôn vinh, động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo của các nữ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong giảng dạy và giáo dục học sinh, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của nữ giáo viên đối với sự nghiệp trồng người.
Phổ biến và nhân rộng những sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin của nữ giáo viên trong Hội thi tới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên toàn quốc.
2. Yêu cầu
– Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công bằng, khách quan.
– Tạo điều kiện để các nữ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong cả nước hưởng ứng tham gia tích cực.
IL Nội dung
Những sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong chăm sóc, giảng dạy, giáo dục học sinh: Bài giảng E-Leaming, video, phần mềm…
III. Đối tượng dự thi
Là nữ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên toàn quốc (bao gồm cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập).
IV. Các hoạt động và thòi gian thực hiện
1. Thời gian: Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm