Tham dự Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú thân thiện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch hoạt động, Quý IV năm 2015 của Dự án Bạn hữu trẻ em tinh Kon Tum, tiếp theo Công văn số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị nội dung tại Hội thảo xây dựng mô hình
trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) thân thiện; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo một số nội dung liên quan việc tổ chức Hộì thảo như sau:
1. Thời gian: ngày từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 01 năm 2016.
2. Địa điểm: Khách sạn Hưng Yên, Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (đại biếu tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh lúc 7h30, ngày 14/01/201 6, Ban tổ chức sẽ bố trí xe đi KonPLông).
3. Thành phần: Mỗi Phòng GD&ĐT huyện: 04 người, gồm:
– 01 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
– 01 Cán bộ chuyên môn Phòng GD&Đ theo dõi, phụ trách trường PTDTBT;
– 02 Cán bộ quản lý trường PTDTBT tiểu học hoặc trường PTDTBT THCS.
4. Chế độ: Ban Tổ chức sẽ bố trí xe đưa đại biểu đi từ Kon Tum – Kon PLông và ngược lại; tiền ăn, nghỉ tại Hội thảo theo quy định của Dự án.
5. Môt số yêu cầu chuẩn bị:
– Các Phòng GD&ĐT mang theo Phiếu cung cấp thông tin của từng Trường PTDTBT (theo mẫu đã gửi kèm theo Công vãn số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2015 của Sở GD&ĐT; đồng thời nạp cho Ban Tổ chức danh sách đại biểu dự,
có đỏng dấu đỏ của Phòng GD&ĐT). Danh sách này gửi trước ngày Hội thảo qua địa chỉ mail: xuanthuykontum@gmail.com
– Mỗi Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị 01 báo cáo đánh giá về thực trạng của các trường PTDTBT trên địa bàn; các giải pháp nâng cao việc quản lý, dạy học và tổ chửc cảc hoạt động bán trú trong trường. PTDTBT.
– Mỗi Phòng GĐ&ĐT yêu cầu 01 hoặc 02 trường PTDTBT cỏ báo cáo tham luận vể việc quản lv, dạy học, tổ chức ăn ở, sinh hoại đối với học sinh bán trú (tập trung, đi sâu vào giảỉ pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức việc ăn ở sinh hoạt đối với học sình trường PTDTBT).
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.