Tham gia ý kiển đối với dự thảo Hướng đẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tố chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư Liên tịch số 1 l/2015/TTLT-BBGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn vị trí, chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tồ chức của Phòng Giáo dục VÀ Đào tạo thuộc ủy ban nhân dãn huyện, thành pho (có dự thảo kèm theo).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố cho ý kiến về các nội dung liên quan để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh dự thảo, đồng thời có căn cứ để tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn này.
Ý kiển góp ý của các đơn vị, gửi bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 26/12/2015.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm