Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 1583/TB-SGDÐT
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Ngày 15/11/2013, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum có thông báo số 65/TB-BHXH về việc lập hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu.

 Để thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo đã nghỉ hưu, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát và thông báo kịp thời cho các nhà giáo nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 01/5/2011, nhà giáo đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012 biết để làm hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp (đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp như đã chết, đề nghị thông báo cho thân nhân biết để làm hồ sơ, thủ tục)

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Phòng TCCB