Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/01/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum bàn hành Công văn số 53/SGDĐT về việc “Cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”.

Chi tiết thông tin trong tệp đính kèm./.