Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 16/2014/TT-BGDÐT
Ngày ban hành:
File đính kèm: đính kèm

 

 

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm như sau:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 31/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế của trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác.