Triển khai tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 206/SGD&ÐT-TCCB
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGD&ĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015.

1 Mục đích, yêu cầu:

Kế hoạch triển khai thực hiện cần đảm bảo mục đích yêu cầu sau đây:

– Nữ CBCCVC, nữ học sinh. sinh viên qua tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, rèn luyện. phấn đâu đạt được các tiêu chí về phẩm chất dạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH –HĐH đất nước đáp ứng yêu câu thời kỳ đâỷ mạnh CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Các hoạt động tuyên truyền và giáo dục được triển khai linh hoạt, phong phú phù hợp với đối tượng, cấp học, ngành học. điều kiện cơ sở giáo dục, đào tạo, đạt kết quả thiết thực.

  1. Nội dung hoạt động trọng tâm:

– Xây dựng kê hoạch triển khai thực hiện hàng năm của từng đơn vị giáo dục

– Xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp.

– Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm và triển khai thực hiện.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục phù hợp với từng ngành học cấp học, cơ sở giáo dục, dào tạo. dối tượng (cán bộ, giáo viên. nhân viên; học sinh, sinh viên.

– Tổ chức. kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch cua đơn vị.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết.

  1. Tổ chức thực hiên:

3.1. Phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch số 07/KH-SGDĐT dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc. Tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo phổ biến và quán triệt thực hiện Kế hoạch sô Kê hoạch sô 07/KH-SGDĐ~ tại đơn vị đông thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2013-2015 và từng năm của đơn vị. có sự hỗ trợ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công đoàn. Đoàn thanh niên tại đơn vị. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6), 1 năm (trước ngày 01/11).

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Phòng TCCB