Tuyển dụng cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại ngành giáo dục và đào tạo theo chính sách thu hút cán bộ của tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 858/SGD&ÐT-TCCB
Ngày ban hành:
File đính kèm:  file_1
 file_2
 file_3

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại các cơ quan trực thuộc Sở (Ké hoạch số 4^/K.H- SGD&ĐT ngày./0/6/2014).

   Đế thông tin tuyển dụng được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, sinh viên thuộc diện tuyển dụng theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đề nghị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế thông báo nội dung Kế hoạch nêu trên đên học viên, sinh viên đã tổt nghiệp thạc sĩ, đại học trong năm 2014 của quý Trường để những người có nguyện vọng liên hệ đăng ký tuyển dụng.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Phòng TCCB