Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn và giới thiệu nhà giáo vả cán bộ quàn lý tiêu biểu, nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giảo Việt Nain 20/11/2016,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Xét chọn và đề cử 01 nhà giảo hoặc cán bộ quản lý giáo dục tham gia chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 theo tiêu chuẩn sau:
– Vượt khó vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị;
– Chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý; trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự học – tự bồi dưỡng, giáo dục học sinh;
– Là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, có thảnh tích, đóng góp nổi bật cho giáo dục và đào tạo.
(Khi xét chọn và đề cử, cần ưu tiên những nhà giáo đang công tác tại vùng sáu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; nhữmg nhà giáo lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giáng day, giáo dục được xã hội thừa nhận)
2. Các đơn vị lập danh sách đẻ cứ nhà giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục có tiêu chuẩn trên (theo phụ lục đính kẽm), gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tồ chức cản bộ) trước ngày 31/5/2016 và file mềm qua địa chỉ Email: phongtccb.sokontum@,moet.edu.vn để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bình chọn.
Đơn vị nào không gửi danh sách hoặc gửi danh sách chậm so với thời gian quy định, coi như không cỏ nhu cầu bình chọn.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.